TEMPLO Ergonomske Analize

Ergonomska analiza je procena položaja tela ispitanika u njegovom radnom prostoru kako bi se utvrdilo da li će osetiti probleme nakon dugotrajnog perioda sedenja.

Šta su Templo Ergonomske Analize?

Ergonomska analiza je procena položaja tela ispitanika u njegovom radnom prostoru kako bi se utvrdilo da li će osetiti probleme nakon dugotrajnog perioda sedenja.

Prednosti

  • odredjene ergonomske smernice su odredjene
  • automatski izveštaji i skorovi
  • specifični protokoli
  • sirovi podaci za dalje analize
  • komparacije sa idealnim ergonomskim položajem tela

Protokol

Stručno lice prolazi sa ispitanikom niz pitanja vezana za radne uslove, dnevni ritam rada i bolove koje oseća. Kamera se postavlja i snima lateralni pogled u odnosu na sedenje ispitanika na njegovom radnom mestu. Stručno lice dalje čekira odredjene tačke na ispitanikovom telu i radnom prostoru i softver automatski računa vrednosti koje se porede sa standardizovanim vrednostima.

Rezultati

Automatski izračunati rezultati uključuju pomeranje glave, ugao trupa, ugao lakta, ugao kolena i dosta sirovih podataka koje stručno lice može dalje da koristi u svom radu. Rezultati se porede sa rezultatima optimalne pozicije koja je generisana i takodje sadrži sve odgovore na pitanja na koje je ispitanik dao odgovor.

Primena:

  • Ergonomske analize u kompanijama
  • Korporativno zdravlje